Termeni si conditii

CONDIȚII GENERALE APLICABILE EVENIMENTELOR ORGANIZATE DE ARENA DNB

 1. DEFINIȚII:

În sensul acestor Condiții Generale se aplică următoarele definiții: 

 1. “Domino Events S.R.L.”, cu sediul social în București, Str. Dr. Nicolae Tomescu, nr. 13, etaj 1, ap. 2, cam. 3, sector 5, înregistrată la O.N.R.C. sub nr. J40/14790/2015, având CUI RO 335295133, este Organizatorul și va fi denumit “Arena DNB”;
 1. „Condiții generale/Termeni și condiții”: Prezentul document; 
 2. „Participant”: Consumatorul care vizitează site-ul web și/sau care cumpără un bilet de acces pentru un eveniment și/sau care vizitează un eveniment; 
 3. „Consumator”: orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 4. „Eveniment”: un eveniment organizat în România de către Arena DNB, în cel mai larg sens al cuvântului, inclusiv evenimente în interior, evenimente în aer liber și festivaluri de muzică; 
 5. „Bilet de acces”: un document fizic și/sau digital, bilet sau cod de bare livrat Participantului de către Arena DNB și/sau o organizație oficială de vânzări angajată de Arena DNB, care dă dreptul titularului de a accesa și/sau de a participa la un eveniment; 
 6. „Site web: „ https://arenadnb.ro/” și/sau orice site oficial aparținând Arena DNB; 
 7. „Terță parte”: orice parte care vinde un produs sau un serviciu în legătură cu evenimentul, nefiind Arena DNB
 8. “Societățile de vânzare bilete” sunt societățile acreditate și contractate de Organizator în vederea vânzării biletelor și anume: www.ambilet.ro și www.iabilet.ro
 1. MODIFICĂRI
  1. Arena DNB își rezervă dreptul de a modifica unilateral Condițiile Generale. Versiunea modificată a Condițiilor Generale va fi publicată în mod clar pe site-ul web www.arenadnb.ro. Versiunea modificată a Condițiilor Generale va intra în vigoare din momentul publicării.
 1. FORMAREA ACORDULUI (CONTRACTULUI)

3.1 Acordul (contractul) dintre Arena DNB și Participant în ceea ce privește vânzarea și livrarea biletelor de acces și vizitarea unui eveniment se încheie în momentul în care Participantul comandă și/sau cumpără un bilet de acces pentru evenimentul organizat de către Arena DNB de la “societățile de vânzare bilete” contractate în acest sens. Aceste Condiții Generale sunt aplicabile tuturor Biletelor de acces și fac parte integrantă din acordul menționat. Prin achiziția și/sau utilizarea unui bilet de acces și/sau participarea la eveniment, Participantul acceptă conținutul acestor Condiții Generale, inclusiv orice modificare ulterioară a acestora.

 1. BILETUL DE ACCES
 1. Biletul de acces poate fi cumpărat de pe site-urile: www.ambilet.ro sau www.iabilet.ro
 2. Intrarea la eveniment va fi permisă doar prin zona de acces indicată, în baza unui bilet de acces valid, care va fi înlocuit cu o brățară. După ce participantul a primit brăţara, Arena DNB nu este responsabilă pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii, distrugerii, sau deteriorării brăţării.
 3. Biletul de acces dă dreptul Participantului să participe la eveniment. Participantul nu va avea acces la eveniment decât prin prezentarea biletului de acces valid și nedeteriorat, fie în format fizic sau în format digital. Un singur bilet permite accesul pentru o singură persoană, o singură dată. Primul Participant care arată biletul valid de acces va putea intra la eveniment, dacă mai apare o persoană cu același bilet (care a fost scanat în prealabil) aceasta din urmă, nu va mai putea intra la eveniment. Biletul de acces rămâne proprietatea Arena DNB.  
 4.  Arena DNB presupune că titularul acestui bilet de acces este și persoana care a cumpărat biletul de acces. Arena DNB nu este obligată să efectueze verificări suplimentare cu privire la biletele de acces valabile. Participantul însuși trebuie să se asigure că devine și rămâne titularul biletului de acces furnizat de Societățile de vânzare bilete contractată de Arena DNB. Din momentul în care biletul de acces a fost furnizat Participantului, riscul privind pierderea, furtul, deteriorarea sau abuzul biletului de acces revine exclusive Participantului. 
 5.  Arena DNB garantează validitatea biletului de acces numai dacă biletul de acces a fost cumpărat de la una dintre societățile recunoscute de Arena DNB. Obligația de probă revine, în această privință, Participantului.
 6.  În cazul în care, în opinia ARENA DNB este probabil ca un Bilet de acces să fi fost falsificat, ARENA DNB va avea, de asemenea, dreptul de a declara Biletul de acces invalid și/sau de a refuză Participantului orice acces (ulterior) la Eveniment.
 7. Biletul de acces dă dreptul persoanelor cu vârsta peste 18 (optsprezece) ani să participe la eveniment, în cazul în care se constată că nu este îndeplinită vârsta de 18 ani, nu va fi permis accesul la eveniment și nu va fi returnată contravaloarea acestuia.
 8.  Arena DNB își rezervă dreptul de a modifica lista artiștilor care participă la Eveniment, atât anterior cât și pe întreaga durată a Evenimentului. Biletele de acces pentru participarea la eveniment, oferă acces cumpărătorului în perimetrul evenimentului și nu la un anumit spectacol/artist. 
 9. Arena DNB nu acordă nicio garanție în legătură cu posibilitatea de a intra la Eveniment la ora dorită sau cu privire la posibilitatea de a participa la timp la concertul dorit sau cu privire la calitatea distracției, și exclude în mod explicit rambursarea către participant a prețului Biletului, acordarea unei reduceri ulterioare/voucher sau plata de daune-interese, despăgubiri sau compensații de orice natură către participant.
 1. REGULI DE CONDUITĂ ÎN CADRUL EVENIMENTULUI
 1. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi reglementările enumerate in aceste Condiții Generale. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare nici un fel de activităţi care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Arena DNB nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea termenilor și condițiilor din prezentul document, şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia
 2. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara Locației.
 3. Este interzisă deținerea sau aducerea la eveniment a următoarelor:
 • oricăror băuturi sau alimente achiziționate din afara perimetrului locației;
 • accesul în locație cu medicamente, vitamine, siropuri, picături, spray-uri, insulină, spray inhalator pentru astm, (și altele), este strict interzisă (este permisă doar o doză pentru afecțiunile grave însoțită de rețetă, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia). Vă recomandăm să veniți cu medicamente doar dacă este strict necesar.
 • sticle (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), bidoane de plastic, doze de aluminiu, conserve;
 • artificii, bannere sustinute de bete, spray-uri, lasere;
 • materiale periculoase sau interzise, explozivi, droguri;
 • obiecte ascuțite, grele, confectionate din sticla, metal sau orice alte obiecte care ar putea fi periculoase pentru alti participanti;obiecte
 • scaune;
 • arme, lanțuri, precum și încălțăminte, ce ar putea pune în pericol sanatatea participanților în cazul în care, din accident, ar veni în contact cu ele;
 • umbrele;
 • animale;
 • rucsacuri și bagaje voluminoase;
 • selfie stick-uri (suport tip baston “selfie”), aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro, drone.
 • tuburi de aerosoli, spray-uri
 • substanțe inflamabile, focuri de artificii, arme (de foc) și/sau alte obiecte periculoase. 
 • În caz de ploaie, recomandăm participanților la eveniment sa aibă asupra lor pelerine de ploaie, intrucat accesul cu umbrele în zonele de concert nu este permis.
 1. Arena DNB are dreptul de a confisca aceste articole sau orice alte articole deținute de utilizator care ar putea să pericliteze siguranța altor participanți la Eveniment. Orice articol confiscat nu va fi returnat, ci colectat și distrus de către Arena DNB și/sau o terță parte numită de Arena DNB.
 2. Participarea la Eveniment se face pe proprie răspundere, participanții declarând că sunt apți din punct de vedere fizic și psihic. Astfel, persoanele cu afecțiuni psihice sau fizice, pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă un risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi sau le-ar putea produce prin participarea la eveniment.
 3. Traficul sau consumul de droguri este ilegal, strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare. În cazul în care o persoană va fi descoperită cu substanțe ilegale asupra sa, va fi scoasă în afara locației imediat, iar brățara de acces va fi confiscată, vor fi sesizate organele competente și se vor dispune măsurile necesare. 
 4. Accesul în Arenele Romane este interzis pentru orice persoană care are asupra sa arme, chiar dacă acestea sunt deținute legal. Identificarea acestora în locația Arenelor Romane implică evacuarea imediată a persoanei respective.
 5. Accesul la eveniment cu substanțe psihotrope și stupefiante, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 339/2005 (inclusiv medicamente care conțin astfel de substanțe) este strict interzis. Este exceptată deținerea în scop medical de medicamente care conțin substanțe psihotrope și stupefiante, numai dacă sunt însoțite de prescripție medicală. În consecință, participanții trebuie să dețină asupra lor prescripția medicală, respectiv le este recomandat să nu aibă asupra lor mai multe medicamente care conțin substanțe psihotrope și stupefiante decât cât prevede prescriptia medicală. În caz de suspiciune asupra participanților care dețin substanțe care, la o primă vedere, ar putea fi încadrate în categoria substanțelor psihotrope și stupefiante; 
 6. Participantul este obligat să respecte reglementările (de siguranță) și/sau instrucțiunile furnizate de către Arena DNB sau de operatorii locației unde se desfășoară evenimentul, personalul de securitate (siguranță), serviciile de pompieri și alt personal autorizat. 
 7. Participantul nu are voie să hărțuiască și/sau să interfereze cu alți Participanți și cu personalul prezent în timpul evenimentului. În timpul evenimentului și/sau la locația evenimentului, Participantului nu i se permite să se afle public sub influența, substanțelor narcotice, drogurilor sau altfel și/sau să urineze să își facă nevoile în afara toaletelor publice desemnate. 
 8. Participantului îi este interzis să se afle în stare avansată de ebrietate pe tot parcursul Evenimentului, consumând alcool moderat, astfel încât să poată avea un comportament decent și respectuos față de alți participanți la Eveniment și să nu pună în niciun fel în pericol integritatea sa fizică sau a celor din jur. În cazul în care la locul evenimentului există și o interdicție de fumat, această interdicție se va aplica tuturor produselor pentru fumat, inclusiv produselor electronice pentru fumat (țigări electronice).

6. SECURITATE ȘI PRIM AJUTOR

 1. În interiorul Locației, Arena DNB asigură securitatea și paza printr-un partener calificat şi acreditat să presteze aceste servicii. În timpul Evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.
 2. În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară evenimentul.
 3. Arena DNB are dreptul prin firma de pază să percheziționeze Participantul, sau să pună să fie percheziționat înainte de a intra și/sau în timpul evenimentului, iar Participantul este obligat să se lase percheziționat. Percheziționarea se va face în mod diferențiat, în funcție de sexul persoanei percheziționate, astfel Participanți de sex feminin vor fi percheziționați de o persoană de sex feminin, iar Participanți de sex masculin vor fi percheziționați de o persoană de sex masculin.

6.4 În interiorul Locației va exista o zonă de prim ajutor semnalizată, în care vor activa persoane calificate. Personalul medical va răspunde prompt la urgențele medicale apărute pe toată perioada evenimentului. Arena DNB nu este responsabilă pentru modul în care se acordă aceste servicii.

 1. REFUZUL ACCESULUI LA EVENIMENT
  1.  În cazul în care Participantul încalcă una sau mai multe dintre dispozițiile prevăzute în aceste Condiții Generale, Arena DNB este îndreptățită să declare Biletul de acces invalid, să refuze Participantului (ulterior) accesul la Eveniment, să îl îndepărteze pe Participant din locația în care are loc Evenimentul, să transfere Participantul la poliție și/sau să ceară despăgubiri pentru orice daune suferite sau care urmează să fie încă suferite. 
  2. În orice moment, Arena DNB își rezervă dreptul de a interzice Participantului orice acces (suplimentar) la Eveniment sau să-l îndepărteze pe Participant din locația în care se desfășoară Evenimentul în cazul în care ARENA DNB, în opinia sau la discreția sa, consideră necesar acest lucru pentru a menține ordinea și siguranța publică în timpul Evenimentului. De exemplu, acest lucru se aplică și în cazul în care un Participant poartă sau are asupra sa îmbrăcăminte, texte sau semne care, în opinia ARENA DNB, pot fi jignitoare, discriminatorii, xenofobe, antisemite, insultătoare sau provocatoare de agresiune sau neliniște în rândul altor Participanți. 
  3. În cazul în care, în opinia ARENA DNB este probabil ca un Bilet de acces să fi fost falsificat, ARENA DNB va avea, de asemenea, dreptul de a declara Biletul de acces invalid și/sau de a refuza Participantului orice acces (ulterior) la Eveniment. 
  4. În cazurile menționate în prezenta Clauză, Participantul nu va avea dreptul la rambursarea sumei pe care a plătit-o pentru Biletul de acces (inclusiv tarifele pentru servicii), indiferent dacă este sau nu printr-o organizație oficială de (pre) vânzare. 
 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
  1. Organizatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra numelor comerciale, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondență, baza de date, elemente grafice, e-mail, cărți de vizită și alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu canale/platforme online în legătură cu evenimentul Arena DNB. Acestea nu vor putea fi utilizate, transferate, cesionate, modificate sau distribuite fără acordul expres, exprimat în scris al Organizatorului.
  2. De asemenea, Organizatorul deține dreptul de proprietate intelectuală asupra tuturor operelor realizate de către colaboratorii și/sau angajații acestuia în cadrul festivalului, cum ar fi fotografii, filmări, texte, elemente grafice etc.
  3. ARENA DNB urmează să înregistreze evenimentul în conformitate cu Politica de confidențialitate, ARENA DNB are dreptul să exploateze și/sau să reproducă și/sau să publice aceste videoclipuri și/sau înregistrări sonore sau să facă să fie publicate, sub orice formă și în orice fel. 
  4.  În măsura în care Participantul are un drept (inclusiv, fără limitare, drepturi de autor, drepturi conexe și/sau dreptul de portret) cu privire la înregistrările menționate în această clauză, Participantul transferă aceste drepturi către ARENA DNB fără restricții, fără nicio compensație materială sau morală din partea ARENA DNB, iar Participantul renunță irevocabil, prin prezenta, la drepturile sale morale sau Participantul nu le va invoca. În cazul în care acest transfer în prealabil nu este legal valabil, Participantul va fi obligat la prima solicitare din partea ARENA DNB să dea acordul scris necesar și/sau să semneze un act de transfer în care drepturile menționate vor fi transferate gratuit către ARENA DNB și/sau către oricare dintre societățile sale afiliate.
  5. Arena DNB își rezervă dreptul de a folosi fotografii și înregistrări video cu participanții la eveniment în scop promoțional. Prin participarea la eveniment, participanții la eveniment cedează toate drepturile pentru fotografii și înregistrări realizate în timpul evenimentului.
  6.  Înregistrarea evenimentului fără aprobarea scrisă prealabilă explicită din partea Arena DNB prin intermediul echipamentelor profesionale de înregistrare cu scop comercial sub orice formă, inclusiv fotografierea, filmarea și înregistrarea audio și/sau vizuală nu este permisă. Acest lucru se aplică și reimprimării și/sau copierii articolelor din program (broșură), postere și alte lucrări tipărite. În cazul în care Participantul acționează prin încălcarea acestei clauze, Arena DNB are dreptul de a confisca aceste înregistrări și de a le distruge, utiliza și/sau exploata la propria sa discreție, fără a aduce atingere dreptului Arena DNB de a solicita de la Participant îndeplinirea specifică și/sau despăgubirea oricărui prejudiciu prezent sau viitor suferit de către Arena DNB.
  7. În cazul în care Participantul a înregistrat o parte a evenimentului utilizând echipamente de înregistrare neprofesionale (cum ar fi un smartphone), aceste înregistrări sunt strict pentru uz privat și nu vor fi exploatate în niciun fel de către Participant și/sau făcute public în scopuri comerciale.  
 1. MODALITĂȚI DE PLATĂ ÎN TIMPUL EVENIMENTULUI 
  1.  La eveniment vor fi utilizate jetoane, care vor putea fi achiziționate din interiorul locației de la punctele de vanzare jetoane, cu plata cash sau card. De asemenea în interiorul locației, Participații vor putea cumpara de la baruri băuturi răcoritoare, apă, bere, long drinks, shot-uri, cât și gustări/produse alimentare. 
  2. Jetoanele nu sunt returnabile.

10.  RĂSPUNDEREA

 1.  Participantul participă la eveniment pe propriul risc. 
 2.  ARENA DNB nu își asumă nicio răspundere pentru pierderea auzului, pierderea vederii, orbirea și/sau alte vătămări fizice și/sau deteriorarea bunurilor, cum ar fi – dar fără a se limita la – îmbrăcăminte, chiar dacă sunt cauzate sau nu de alți Participanți la Eveniment. ARENA DNB recomandă în mod explicit Participantului să poarte protecție pentru urechi pe durata evenimentului. 
 3.  Răspunderea totală din partea ARENA DNB conform prezentului document este limitată la despăgubirea cheltuielilor rezonabile, documentate, directe și efective a daunelor Participantului, până la maximum suma plătită în temeiul asigurării de răspundere civilă generală a ARENA DNB. 
 4.  Se exclude răspunderea ARENA DNB pentru daune indirecte, incluzând pierderi importante, daune materiale, profituri pierdute, economii ratate și/sau daune cauzate de întreruperea afacerii.
 5.  Arena DNB nu-şi asumă responsabilitatea pentru pierderea sau dispariţia lucrurilor personale lăsate nesupravegheate sau uitate în orice locații interioare sau exterioare din cadrul evenimentului, precum şi pentru bunurile de valoare. Vă recomandăm să nu lăsaţi la vedere şi nesupravegheate lucrurile personale și bunurile de valoare, acestea fiind în răspunderea dvs. proprie. Dacă găsești un obiect pierdut în perimetrul locației, te rugăm să îl predai către unul dintre angajații noștri.
 6.  Participantul este obligat să raporteze orice daune în termen de 48 de ore de la eveniment către ARENA DNB la office@arenadnb.ro sau altfel se refuză orice drept de a solicita daune. 
 7.  Participantul este obligat să raporteze orice reclamație în termen de 20 de zile de la eveniment către ARENA DNB sau altfel se refuză orice drept la despăgubire. 
 8.  În cazul în care ARENA DNB angajează în mod direct sau indirect subordonați, non subordonați, persoane auxiliare, terți și/sau alte persoane în executarea acordului, va fi exclusă orice răspundere din partea ARENA DNB și ARENA DNB nu va fi răspunzătoare pentru daunele cauzate de aceste persoane. 
 9.  ARENA DNB va depune eforturi pentru a se asigura că Evenimentul va fi desfășurat cât mai rezonabil posibil în conformitate cu programul și programarea anunțată. Cu toate acestea, ARENA DNB nu poate fi trasă la răspundere pentru orice modificări și/sau abateri și pentru orice daune care ar putea apărea în acest sens pentru Participant. De asemenea, ARENA DNB nu poate fi trasă la răspundere cu privire la modul în care interpretează artistul și durata interpretării artiștilor. Ora de începere indicată pe biletul de acces sau desfășurarea evenimentului pot fi modificate cu sau fără voia ARENA DNB, caz în care ARENA DNB nu va putea fi trasă în niciun fel la răspundere.
 10.  Participantul va despăgubi ARENA DNB împotriva oricăror pretenții ale unor terți cu privire la prejudiciul pentru care Participantul va fi responsabil față de acești terți. Participantul va despăgubi ARENA DNB pentru orice daune, inclusiv toate costurile legale suportate de ARENA DNB, care ar putea fi rezultatul oricărei cereri din partea acelor terțe părți.
 1. ANULARE ȘI AMÂNARE
 1.  În caz de forță majoră, ARENA DNB are dreptul de a reprograma Evenimentul la o altă dată sau locație sau de a anula Evenimentul, fără a fi responsabilă în niciun fel față de Participanți pentru aceste decizii. Forța majoră include – fără limitare – condiții meteorologice extraordinare care nu permit sau pun în pericol performanțele artiștilor, greve, incendii, probleme de sănătate la nivel mondial, epidemii, pandemii, colaps, lupte, reglementări impuse de autorități, condiții de război, tulburări sociale, amenințări teroriste și orice alte circumstanțe care nu pot fi controlate de ARENA DNB. În caz de anulare sau amânare, ARENA DNB va face publică această decizie prin mass-media și/sau prin publicarea deciziei sale pe https://arenadnb.ro/. sau pe pagina de Facebook. ARENA DNB nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune rezultate din mutarea datei sau amânarea evenimentului, după cum s-a menționat mai sus. În cazul în care Evenimentul este mutat, amânat sau anulat, așa cum s-a menționat mai sus, ARENA DNB va face public acest fapt, în măsura în care este posibil, în modul pe care îl consideră adecvat, inclusiv prin menționarea pe site-ul web, printre altele, a condițiilor aplicabile pentru rambursarea (daca este cazul) sumelor de bani plătite de către Participant.  
 2. În oricare dintre cazurile menționate mai sus, ARENA DNB nu va plăti Participantului nicio penalitate sau dobândă legală. Totodată, în cazul în care evenimentul este anulat sau reprogramat din motive ce nu țin de voința ARENA DNB, Participantul se obligă să se abțină de la orice acțiune sau demers litigios îndreptată împotriva ARENA DNB, atât în ceea ce privește Evenimentul în sine cât și voucherul și/sau rambursarea oricăror sume de bani.
 3. Dacă evenimentul nu este interzis de către autorități și nici anulat, mutat sau amânat de către ARENA DNB din motive de forță majoră, însă un Participant decide totuși să nu participe la eveniment din motive ce țin, de exemplu, de frică, probleme de sănătate sau de vreme dezamăgitoare, Participantul anulează pe cheltuiala sa. 
 4. În măsura în care România se va afla în stare de urgență sau în stare de alertă, indiferent de motiv, se vor aplica prevederile legale speciale aplicabile la acel moment. 
 1.  ACCESUL GRATUIT AL PERSOANELOR CU DIZABILITATI LA EVENIMENTE 
  1. Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces liber la evenimentele cultural-artistice organizate de catre ARENA DNB, prin înscriere prealabilă. 
  2. Cu scopul de a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilitati, astfel cum este reglementat în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru evenimentele sau spectacolele organizate de ARENA DNB, alocăm un număr de invitații, stabilit de către ARENA DNB pentru fiecare eveniment în parte.
  3.  Accesul: 

12.3.1 Persoanele cu dizabilitati, indiferent de gradul de handicap, pot sa fie asistate de un adult însoțitor care la rândul său beneficiază de acces gratuit la eveniment. 

 1. Persoanele majore cu handicap grav, accentuat sau mediu trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un adult în calitate de însoțitor.
 2. Acordarea gratuităților, cât și accesul la evenimentele organizate de ARENA DNB se va face numai pe bază de legitimație personală. 
 3. Pentru a intra în posesia acestor invitații (în situațiile prevăzute mai sus), vă rugăm să vă înscrieți pe tabelul nominal la adresa de e-mail: office@arenadnb.ro și totodată să atașați documentele doveditoare scanate: 
 1. C.I. al persoanei cu handicap; 
 2. certificatul medical emis în condițiile legii din care să reiasă tipul și gradul handicapului și legitimația acordată persoanelor cu handicap (daca exista); 
 3. C.I. al persoanei însoțitoare (daca este cazul); 
 4. documentul din care să reiasă calitatea de însoțitor. 
 5. împuternicirea specială dacă este cazul; 
 1. Reprezentantul legal/Însoțitorul este pe deplin răspunzător atât în timpul evenimentului cât și anterior/ulterior acestuia de orice efect/manifestație a celui pe care îl însoțește, ce ar putea rezulta din desfășurarea evenimentului. ARENA DNB este exonerată de orice răspundere și nu poate fi ținută responsabilă pentru niciun fel de incident sau accident care privește persoanele cu dizabilități. 
 2. Accesul la eveniment se va face numai pe bază de documente de identitate, atât pentru persoana cu handicap, cât și pentru însoțitorul acesteia. ARENA DNB își rezervă dreptul de a interzice accesul la Eveniment al persoanelor cu dizabilități care nu prezintă aceste documente în original. În cazul în care ARENA DNB are îndoieli justificate și temeinice cu privire la valabilitatea sau autenticitatea documentelor prezentate, iși rezerva dreptul de a face verificările necesare și de a interzice accesul persoanei respective și a însoțitorului, după caz.

ATENȚIONARE!

Nivelul sunetului și efectele luminoase sau pirotehnice folosite în cadrul unora dintre Evenimentele organizate de ARENA DNB poate avea efecte negative asupra persoanelor cu unele afectiuni neuro-psihice. Înainte de a solicita înscrierea în vederea participării la un eveniment vă rugăm să vă informați cu privire la conținutul și desfășurarea acestuia și să consultați, dupa caz, un medic specialist. 

Prin participarea la Eveniment Participantul/reprezentantul legal/însoțitorul declară că este pe deplin răspunzător cu privire la starea medicală, ARENA DNB fiind exonerată de orice răspundere.

13. DATELE PERSONALE

 1. ARENA DNB va prelucra datele personale ale cocontractantului în conformitate cu Politica sa de confidențialitate și Politica de cookies. Această politică de confidențialitate poate fi vizualizată prin intermediul Site-ului web.
 1. ALTE DISPOZIȚII
  1. În cazul în care una sau mai multe prevederi din Condițiile Generale este/sunt nevalidă/e sau este/sunt anulată/e, restul dispozițiilor vor rămâne pe deplin aplicabile. În acest caz, ARENA DNB și cocontractantul vor înlocui prevederea (prevederile) nevalidă/e sau anulată/e cu o prevedere (prevederi) valabilă/e din punct de vedere legal care caută, pe cât de mult posibil, o legătură cu intenția inițială a clauzei respective. 
  2. ARENA DNB are dreptul în orice moment să modifice unilateral aceste Condiții Generale.
  3. Legea aplicabilă, instanța competentă. Soluționarea Alternativa A Litigiilor (SAL/SOL)
  4.  Aceste Condiții Generale și acordul asociat sunt reglementate exclusiv de legea română. În cazul unor eventuale litigii apărute între Arena DNB și Participanți/Consumatori se va încerca întâi rezolvarea pe cale amiabilă a acestora
  5. În măsura în care soluționarea nu este posibilă pe cale amiabilă, orice litigii care decurg din sau sunt asociate cu Condițiile Generale și acordul asociat vor fi supuse spre soluționare exclusiv la instanțele competente din București. 
  6. Consumatorii care au orice fel de reclamație cu privire la Produsul/Conținutul digital furnizat au posibilitatea transmiterii unei notificări la adresa de email: office@arenadnb.ro. Termenul maxim de soluționare a acestor sesizări de către ARENA DNB este de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora.
  7. În vederea soluționării alternative a litigiilor, sesizarea sau reclamația Cumpărătorului poate fi depusă în scris direct la Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor la următoarele date de contact: adresa: București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865, tel: 021.307.67.69; fax: 021.314.34.62, e-mail: dsal@anpc.ro. Direcția Alternativă de Soluționare a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor este competentă să soluționeze alternativ litigiile naționale și transfrontaliere care decurg din contractele de vânzare sau contractele de servicii încheiate cu un comerciant care își desfășoară activitatea în România și este inclusă în lista entităților SAL la nivel european, disponibil la următorul link:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2Pentru și mai multe detalii, Cumparatorii pot accesa link-ul aflat în site în secțiunea ANPC – SAL.
  8. Avand in vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE, Utilizatorul/Cumparatorul are posibilitatea de a opta pentru solutionarea pe cale extrajudiciara a eventualelor litigii, și prin utilizarea platformei europene de soluționare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeană pentru a facilita soluționarea independența, impartial, transparenta, eficace, rapidă și echitabilă, pe cale extrajudiciara, a litigiilor care privesc obligațiile contractuale rezultate din contractele de vanzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care își are reședința in Uniunea Europeană și un comerciant stabilit în Uniunea Europeană. In acest sens, poate fi accesat link-ul existent în secțiunea: Soluționarea Online a litigiilor.
  9. SAL si SOL nu reprezinta doua mecanisme diferite pentru soluționarea eventualelor sesizări/reclamații, fiind unul și același mecanism.

Pe scurt

Vrem ca experientele traite impreuna sa fie cat mai lipsite de constrangeri si sa lasam loc doar pentru muzica si emotii. Pentru asta, avem cateva reguli prin care sa facem convietuirea cat mai placuta.

Persoanele care participă la evenimentele arena dnb se supun următorului regulament:

• Pentru a intra la petrecere trebuie sa aveți actul de identitate în original la voi. Cand ne referim la act de identitate original vorbim de Carte de identitate, carnet de sofer sau pasaport.

• Vârsta minimă de participare la evenimente este de 18 ani. Dacă vârsta unui participant este în dubiu, i se poate solicita un act de identitate valid în original. ATENTIE! Nu se returnează prețul biletelor achiziționate în avans de către persoanele care se află sub limita de vârstă impusă sau nu pot dovedi acest lucru cu un act de identitate in original.

• Nu este permisă ieșirea din locație și revenirea în baza aceluiași bilet. Dacă părăsiți locația pentru a reveni vă trebuie un alt bilet.

• Persoanelor aflate în stare de ebrietate nu li se va permite accesul chiar daca au bilet de acces valid.

• Accesul la eveniment se face prin intermediul prezentării biletului (printat sau pe un dispozitiv digital). Acesta trebuie să fie intact.

• După accesul în locație, nu este permisă ieșirea si revenirea; biletul ofera accesul in locatie o singura data.

• Arena dnb își rezervă dreptul de a refuza accesul oricărei persoane la eveniment, în orice moment pe durata desfășurării acestuia.

• Participanții nu au voie să intre în incintă cu: mâncare, băutura, obiecte din sticlă, materiale inflamabile, medicamente (ex. pastile, lichide), umbrele (în caz de ploaie recomandăm pelerine de ploaie).

• În cazul în care acest lucru li se solicită, participanții trebuie să se supună unui control corporal. Este interzis accesul la evenimente cu droguri, atât vânzarea cât și consumul acestora.

• Accesul cu arme este interzis. Obiectele suspecte a fi arme vor fi confiscate.

• Persoanele descoperite cu arme sau droguri vor fi predate poliției.

• Desfășurarea de activități comerciale și de sampling fără acordul arena dnb nu este permisă în locație sau în imediata ei apropiere.

• Arena dnb poate face fotografii sau înregistrări cu participanții la eveniment,care pot fi folosite fără ca aceștia să fie remunerați.

• Accesul cu echipament foto / video profesional este strict interzis, în afara cazului în cazul in care există acreditare acordată în avans.

• Comportamentul participanților va fi atent monitorizat, iar cei care vor deranja alți participanți vor fi evacuați din locație.

• Pentru a păstra curățenia, vă rugăm să utilizați coșurile de gunoi amplasate în interiorul incintei.

• Arena dnb poate modifica în orice moment regulamentul.

• Participarea la eveniment implică acceptul persoanelor de a se supune regulilor de mai sus.

In incheiere va reamintim ca daca aveti orice problema sa nu ezitati sa discutati cu oamenii de la securitate.